top of page

    Бордът по говеждо и агнешко месо  е неправителствена организация, която има за цел да създаде механизъм за проследяемост на българско говеждо и агнешко месо от фермата до трапезата. 

 

    Този механизъм гарантира произхода на месото и месните продукти чрез верифициране на транзакциите между отделните участници във  веригата на  доставка.

Той дава възможност  за обективна оценка на качествените характеристики на продукта и постигане на справедлива пазарна цена.

 

    Механизмът се свежда до система от прости правила, които гарантират прилагане на добри производствени практики в отглеждането на месодайни животни във фермата и преработката им в кланици и месопреработателни предприятия.

bottom of page